SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Petromaritim industri har fått øynene opp for Mera AS sitt nye overvåkings- og analysesystem for hydrauliske anlegg. Systemet åpner for tilstandsbasert vedlikehold som kan gi økonomiske gevinster og bedre sikkerhet i industrien.

Gründer og initiativtaker Erling Iversen i Haugesundsbedriften Mera AS tror IMS-teknologien (intelligent monitoring system) vekker interesse både fordi den har stort gevinstpotensial og fordi den lanseres i en tid hvor utfordringer i olje- og gassektoren krever nytenking.

Iversen startet egen bedrift i 2008 sammen med Roger Thorsen. Etter 13 år i Forsvaret, hvor Iversen var offiser på området ubåt og dykking, var han klar for ny jobb. I stedet for å velge tradisjonelt satset han på egen bedrift og teknologiutvikling innenfor et område hvor han hadde sett behov for fornyelse mens han var i Forsvaret.

Snuoperasjon

“I tider med høy oljepris og god inntjening tenker man gjerne lite på å effektivisere. I dag er situasjonen i markedet slik at man ikke har noe valg.”

– Hele næringskjeden innenfor olje og gass må ta grep for å levere resultater med margin. Dette er positivt for Mera, som leverer teknologi for å senke kostnadene til vedlikehold og nyanskaffelser. Markedet åpner helt klart for å snu på etablerte prosesser og drive mer effektivt, framholder han.

Analyse i sanntid

Mera AS startet med å utvikle en teknologi for å sirkulere væske under høyt trykk – uten å forstyrre produksjonen av olje eller gass. Teknologien ble patentert og kommersialisert, noe som ble et godt utgangspunkt for videre satsing. Neste steg var teknologi for tilstandsovervåking av hydrauliske systemer. Iversen og Thorsen bygger nå videre på denne teknologien gjennom et forprosjekt med støtte fra VRI Rogaland. Målet er å utvikle et sanntids analyseverktøy som utnytter tilgjengelige data fullt ut. Verktøyet skal koble rådata fra sensorer i sanntid, med historiske data. Slik kan teknisk tilstand på hydrauliske systemer overvåkes med større nøyaktighet enn tidligere.

– Store mengder tilstandsdata om slike anlegg har også tidligere vært tilgjengelige, men de har ikke vært sortert på en god måte. Løsningen vår går fra en kombinasjon av teknologi og kompetanse, til kompetanse som er mer innbakt i teknologien, forklarer Iversen.

Han gir et eksempel:

En driller på en boreenhet har mye å kontrollere. Hvis moderne teknologi kan redusere mengden av utstyr og informasjon som skal kontrolleres, blir operatøren mer fokusert og effektiv, samtidig som operasjonen blir sikrere. Og dette er kunin situ(på stedet, anm.). Den virkelige gevinsten fra vår teknologi er muligheten til å innføre en organisatorisk strategi mot tilstandsbasert vedlikehold, sier Iversen.

– Ved å bake kompetanse inn i teknologien reduseres behovet for en stor og multikompetent organisasjon. Jobben blir enklere for operatørene, og feilkildene blir færre. Jo mer adaptiv og intelligent teknologien blir, jo mindre blir behovet for støttekompetanse.

Støtte fra Ipark

Ipark Haugesundregionen oppmuntret Iversen og kollegene til å søke hjelp fra VRI til å etablere samarbeid med en forskningsinstitusjon.

“Gründermiljøer er ofte svært fokusert på egne resultater og tror de kan klare det meste selv.”

– I starten var dette litt fjernt for oss. Gründermiljøer er ofte svært fokusert på egne resultater og tror de kan klare det meste selv. Dessuten blir man svært selektiv med å legge igjen penger hos eksterne aktører.

I ettertid berømmer Iversen Ipark Haugesundregionen og kompetansemegler Åse Tveit Samdal.

– Hun overbeviste oss om å innlede samarbeid med Uni Research Polytec for å løse FoU-utfordringene våre. Det viste seg raskt at hun hadde rett. Polytec har tung kompetanse på statistikk og matematikk, samt erfaring med verktøy for å analysere store mengder data. VRI-søknaden vår ble innvilget, og vi kunne gå i gang med forprosjektet, som besto i å analysere data for å verifisere konseptet. Vi klarte også å identifisere kritiske faktorer som vil inngå i et kommende hovedprosjekt.

Mera AS forhandler nå med aktuelle industripartnere i et hovedprosjekt, som skal presenteres for virkemiddelapparatet med tanke på videre offentlig støtte.

– I denne situasjonen er det positivt å kunne vise til et lovende VRI-støttet forprosjekt, sier Iversen.

Polytec

Seniorforsker Sigmund Clausen representerer Uni Research Polytec overfor Mera. Han mener metoden med å anvende historiske måledata til å monitorere tilstanden til et hydraulisk system er et betydelig steg framover:

– Metoden gjør det mulig å måle mer nøyaktig den tekniske tilstanden til systemet. Dette gjør det mulig å varsle når en endring er i ferd med å inntreffe og når det er behov for service. Polytec har bidratt med matematisk og statistisk kompetanse i forprosjektet, og vi mener absolutt at det finnes tilstrekkelig grunnlag for å gå videre med et hovedprosjekt, sier Clausen.