SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Risiko for kreft er en stadig tyngre belastning for brannmannskaper. Forskere, yrkesutøvere og leverandører fra Skandinavia deltok på VRI Rogalands innovasjonsdialog om sikker brannbekledning.

– Vi har sett en kontinuerlig utvikling mot lettere, mer slitesterk og mindre varmegjennomtrengende brannbekledning. Men vi trenger svar på de langsiktige helseeffektene av røykdykking, sier Kristian Hellestveit, brannkonstabel og hovedtillitsvalgt i Rogaland brann og redning IKS. Han deltok på VRI Rogalands innovasjonsdialog om sikker brannbekledning,  som ble arrangert på Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) den 23. september. Seminaret hadde deltakere fra blant annet Kreftregisteret, brann- og redningsetater i hele landet, SINTEF, Universitetet i Stavanger, arbeidslivsorganisasjonene og leverandører av klær og utstyr – i tillegg til representanter fra Danmark og Sverige. Målet var å åpne muligheter for nye samarbeidsprosjekter mellom forskere, leverandører og brukere på feltet.

– Urinprøver fra røykdykkere viser at de har fått i seg 1500 giftstoffer fra brannrelaterte kjemikalier, og nå håper vi at forskningsmiljøene kan hjelpe oss med kunnskap om hvordan vi skal beskytte oss, sier Hellestveit.

Vanskelige kreftspørsmål

Overlege dr. med. Kristina Kjærheim fra Kreftregisteret presenterte forskningsresultater om eksponering for kreftfremkallende stoffer i forbindelse med brann.

– Vi har en enorm og skremmende liste over stoffer, men forskningen viser at risikoen for kreft varierer mellom personer, branntyper, verneutstyr og fasiliteter og rutiner for hygiene, sier Kjærheim. Hun viser til fem store studier fra USA, Australia og Europa, hvor opp til 30.000 brannmannskaper er blitt undersøkt. Studiene viser blant annet at arsen, asbest, PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner), benzen, formaldehyd og UV-stråling sammenfaller med økt forekomst av lungekreft, kreft i brysthinnen, leukemi, lymfekreft, hudkreft og kreft i urinveiene. Resultatene spriker imidlertid mellom studiene, noe som gjør det vanskelig å angripe direkte sammenhenger mellom enkelte stoffer og krefttyper. Én generell konklusjon kan imidlertid trekkes:

– Den nyeste og beste forskningen viser en rettlinjet økning i kreftforekomst med økende dose branntimer, sier Kjærheim.

I samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt, Karolinska Institutet og Kræftens Bekæmpelse planlegger Kreftregisteret et større forskningsprosjekt om sammenhengen mellom detaljert yrkeshistorikk, spesifikke eksponeringsindikatorer og kreftrisiko blant brannmenn.

– Vi håper å etablere en form for biobank, sier Kjærheim.

Slider


Tross mange forbedringer slipper dagens brannbekledning gjennom en lang rekke kreftfremkallende stoffer under brann- og redningsaksjoner. (Foto: Hung Ngo)

Økt eksponering

Selv om byggebransjen og brannetatene har utviklet bedre standarder de siste årene, har eksponeringen for kjemikalier under brannslokking blitt større. Dette skyldes økt bruk av syntetiske stoffer i møbler og byggematerialer. Styreleder Tommy Kristoffersen i Brannmenn mot kreft holdt et viktig innlegg under innovasjonsdialogen.

– Man blir eksponert i yrket, enten man vil eller ikke. Derfor er vi nødt til å begynne med tiltak, og vi har knapt nok tid til å vente på forskningen, sier Kristoffersen.

Friska brandmän

Sverige er foregangslandet i Norden på sikring av brannmenn. Prosjektet Friska brandmän har innført rutiner som sikrer at alt personell i brannetaten får kunnskap om å begrense forgiftning, minimere eksponering for giftstoffer, samt rutiner for rengjøring av klær og utstyr. Den såkalte Skellefteå-modellen som Friska brandmän bygger på, setter standarden for sikring av brannmenn også utenfor Sverige.

– Svenske brannmenn har tradisjonelt hatt en kultur for å være skitne i tøyet fordi dette viser at de arbeider, og man har trodd at klærne ikke slipper gjennom skadelige partikler. Fra 2009 kom bevisstgjøringen, og i dag krever brannmennene selv at klærne og utstyret blir renset og vasket, sier Cecilia Hammar Wijkmark fra MSB, Myndigheten för samhällsskydd og beredskap.

Tegnet nye prosjekter

Innovasjonsdialogen om sikker brannbekledning inneholdt en større workshop ledet av Trond Dagsland fra industridesignerselskapet Inventas. Deltakerne fikk i oppgave å skissere både utviklings- og forskningsprosjekter med utgangspunkt i at dagens brannbekledning er sårbar for partikkel-gjennomtrengning.

Kompetansemegler Atle Riskedal i VRI Rogaland samlet aktører fra myndigheter, forskningsmiljøer og yrkesfeltet til innovasjonsdialog om sikker brannbekledning. (Foto: Hung Ngo)

– Ved å samle konkrete ideer fra aktører på kunnskapsfeltet, brukerne av utstyret og beslutningstakere, så håper vi å skape koblinger som kan sørge for at nye prosjekter blir realisert, sier kompetansemegler Atle Riskedal i VRI Rogaland.