SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Teknologiselskapet Integrate Renewables AS har utviklet IRene Kraftflåten, hvor solceller og vindturbiner sammen skal forsyne oppdretts-næringen med miljøvennlig energi. Nå forbereder selskapet markedsføring av flåten mot en næring som er i sterk vekst.

Daglig leder i Integrate Renewables Thomas Flinskau forteller at prosjektets mål er å utvikle en komplett fornybar energiløsning for oppdrettsanlegg ved bruk av kjent sol-, vind- og batteriteknologi. Det som er unikt, er kombinasjonen av solceller og vindmøller installert på en flåte som skal knyttes opp mot oppdrettsanlegget.

Innvendig på flåten skal det installeres en batteribank til lagring av overskuddsproduksjon. Solenergi genereres når solen skinner, vindkraft produseres når det blåser. Sammen utfyller disse teknologiene hverandre, og man får en jevn produksjon gjennom hele året.

VRI-prosjekt

– Nå jobber vi med å videreutvikle teknologien og tilpasse utstyret til de maritime betingelsene, forteller Flinskau. Gründerne fikk støtte fra VRI Rogaland i fjor sommer.
– Det var avgjørende for at vi kunne gjennomføre en bølgeanalyse i samarbeid med Uni Research Polytec AS. Vi testet også fire forskjellige typer solcellemoduler. Det er tidkrevende og kostbart å utvikle et konsept som dette. Muligheten til å gjennomføre denne forskningen på dette stadiet har hjulpet oss betydelig og vært en god risikoavlastning for konseptet, sier
Flinskau.

– Regjeringen har kommet med uttalelser om at de vil benytte miljømessig bærekraft som den viktigste forutsetningen for å regulere videre vekst i oppdrettsnæringen

Solcellemodulene er mest utsatt for bølgene, og Integrate Renewables har nå god dokumentasjon som viser hvor mye modulene tåler av vind, salt, regn, snø og hagl. Når det gjelder bølgenes påvirkning på utstyr som dette, har selskapet foreløpig ikke tilstrekkelig med dokumentasjon på grenseverdiene. Derfor var det svært viktig for gründerne å få forsket på
hvilke bølgehøyder solcellemodulene kan tåle uten ekstra forsterkninger i konstruksjonen.
Forskningsresultatene og rapporten fra Uni Research Polytec har gitt gode svar på dette, ifølge Flinskau.

Ocean of Opportunities

Integrate Renewables er en av ti bedrifter i Rogaland som er tatt opp i Ocean of Opportunities i 2018. Dette er et vekstprogram for havbruksnæringen som tilbyr bedrifter hjelp med kommersialisering og tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene i næringen.
– Vi er svært glade for å få delta, og vi er allerede godt i gang med programmet. Det startet i slutten av april og har en varighet på seks måneder. Det er veldig relevant for oss fordi vi har et nytt forretningskonsept som skal introduseres i et nytt marked. Å gå over til egenprodusert fornybar energi blir nytt for oppdrettsnæringen, som i dag får over halvparten av sin energiforsyning fra forurensende dieselgeneratorer, sier Flinskau.

IRene er en spesialdesignet flåte for hybrid fornybar energidproduksjon som utnytter vind og solenergi som mellomlagres i en stor batteribank. Den er mobil, kan skaleres etter kundens behov og ønsker og IRene vil redusere driftstiden på dagens dieselaggregat med opp til 50%.

Designrettigheter

Høsten 2017 fikk Integrate Renewables IPR-designrettighetene (immaterielle rettigheter) for konseptet sitt. IRene Kraftflåten ble vurdert som et optimalisert design på et konsept bestående av flere deler kjent teknologi som utgjør noe helt nytt når de settes sammen.

Næring i vekst

Det finnes i dag over 1000 oppdrettsanlegg langs norskekysten, og det forventes at tallet femdobles innen 2040. Halvparten av anleggene er elektrifiserte, den andre halvparten går på dieselkraft fra aggregater og er hovedmålgruppe for IRene Kraftflåten.
– Regjeringen har kommet med uttalelser om at de vil benytte miljømessig bærekraft som den viktigste forutsetningen for å regulere videre vekst i oppdrettsnæringen. Det ligger mye i et slikt utsagn, og det er interessant for oss, sier Flinskau.
I dag har de fleste oppdrettsanleggene åpne merder og benytter et fôringssystem hvor fôret blåses ut i merden, noe som er ekstremt energikrevende. I framtiden er det ventet flere lukkede merder, og det jobbes med å utvikle nye og mindre energikrevende fôringsteknologier
tilpasset alle typer anlegg. Når det skjer, har IRene Kraftflåten mulighet til å gjøre anleggene selvforsynt med 100 prosent fornybar energi, ifølge gründerne.
På et gjennomsnittsanlegg med åtte merder pågår fôring opptil 16 timer i døgnet, noe som kan øke energiforbruket med opptil 20 ganger.
– Spranget er så stort at for å gå over til 100 prosent fornybar energi med den teknologien som brukes til fôring i dag, ville konseptet vårt ikke blitt en lønnsom modell. Kraftflåten måtte vært så stor at for anlegg av denne størrelsen, ville prisen blitt for høy og nedbetalingstiden for lang, sier Flinskau.
Det foreløpige målet er å halvere dieselforbruket, og på ett anlegg kan dette utgjøre innsparinger på hele 60.000 liter i året. Gevinstene er mange: bærekraftig og miljøvennlig drift, redusert støy og vibrasjoner, samt reduserte utgifter til diesel og vedlikehold av aggregatene.

Veien videre

– Vi jobber med å få på plass en pilotkunde før sommeren. Da kan vi søke støtte fra Innovasjon Norge til bygging av en fullskala pilot og videre uttesting. Støtten blir også en risikoavlastning for kunden gjennom utvikling og verifisering av konseptet. Dette jobber vi også med gjennom
Ocean of Opportunities-programmet, forteller Flinskau.
Firemannsbedriften blir snart fem når prosessen er gjennomført med å ansette en forretningsutvikler som skal bistå med kommersialisering av IRene Kraftflåten.
– Dette skaper allerede arbeidsplasser, og forhåpentligvis blir vi snart enda flere. Vi jobber dessuten tett med leverandørbedrifter som er med på laget og gjerne vil bidra til å gjøre konsepet kommersielt, sier Flinskau og fortsetter:
– Vi har et unikt og spennende konsept og har fått mye oppmerksomhet og støtte så langt. Oppdrettsbransjen blir møtt med strengere miljøkrav, og da vil fokuset til oppdretterne også dreie seg mot å finne bedre og mer miljøvennlige løsninger. Med en nedbetalingstid på under ti år er konseptet vårt også økonomisk bærekraftig for de mest konservative kundene. De mer
framoverlente og innovative aktørene vil gjerne være med og teste ut miljøvennlige løsninger, selv med lavere avkastning. Vi kan nå tilby en nedbetalingstid på under ti år. Dermed treffer vi markedet veldig bra prismessig, og miljømessig er vi ledende med vår løsning, sier Thomas
Flinskau.